GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
S0419 GC17-42 RB 19 หินตะกอน หินปูน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0420 GC17-42 RB 19 หินตะกอน หินทราย ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0421 GC17-42 PK 5 หินตะกอน หินทราย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0422 GC17-42 PK 7 หินตะกอน หินปูน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0423 GC17-42 PK 8 หินตะกอน หินทราย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0424 GC17-42 PK 9 หินตะกอน หินทราย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0425 GC17-42 PK 10 หินตะกอน หินทราย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0426 GC17-43 SK 42/2 หินตะกอน หินทราย แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0427 GC17-43 NW9 หินตะกอน หินทราย sandstone, fine grained, calcareous แดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น วีรชัย แพงแก้ว
S0428 GC17-43 NW10 หินตะกอน หินโคลน sandstone, reddish brown, fine grained, calcareous แดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น วีรชัย แพงแก้ว
S0429 GC17-43 NW24/1 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, reddish-brown โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0430 GC17-43 NW24/2 หินตะกอน หินทราย sandstone,very fine grained, reddish brown โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0431 GC17-43 NW25/1 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown กุรุคุ เมือง นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0432 GC17-43 NW25/2 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown กุรุคุ เมือง นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0433 GC17-43 NW25/3 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown กุรุคุ เมือง นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0434 GC17-43 NW32 หินตะกอน หินโคลน mudstone, dark reddish brown พนอม ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0435 GC17-43 NW33 หินตะกอน หินโคลน mudstone, dark reddish brown พนอม ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0436 GC17-44 NW34 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown พนอม ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0437 GC17-44 NW35 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown พนอม ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0438 GC17-44 NW36 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, reddish-brown ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0439 GC17-44 NW37 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, reddish-brown ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0440 GC17-44 NW43 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown พนอม ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0441 GC17-45 NW47 หินตะกอน หินโคลน mudstone, reddish brown นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0442 GC17-45 SH36/1 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0443 GC17-45 SH36/2 หินตะกอน หินกรวดมน น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0444 GC17-45 SH36/3 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0445 GC17-45 SH37 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0446 GC17-45 SH37/1 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0447 GC17-45 SH38 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0448 GC17-45 SH38/1 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0449 GC17-45 SH41 หินตะกอน หินทราย น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0450 GC17-45 SH44 หินตะกอน หินทราย โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0451 GC18-1 SH44/1 หินตะกอน หินทรายแป้ง โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0452 GC18-1 SH44/2 หินตะกอน หินทรายแป้ง โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0453 GC18-1 SH44/3 หินตะกอน หินปูน โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0454 GC18-1 SH45 หินตะกอน หินทราย โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0455 GC18-1 SH47 หินตะกอน หินปูน โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0456 GC18-1 SH48 หินตะกอน หินทราย โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0457 GC18-1 SH49 หินตะกอน หินทรายแป้ง โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0458 SH49/1 หินตะกอน หินทรายแป้ง โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0459 GC18-1 SH50 หินตะกอน หินปูนเนื้อโคลน โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0460 GC18-1 SH51 หินตะกอน หินทราย โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0461 GC18-2 SH20 หินตะกอน หินปูน นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0462 GC18-2 SH21 หินตะกอน หินทราย นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0463 GC18-2 SH22 หินตะกอน หินทรายเนื้อปนกรวด นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0464 GC18-2 SH27 หินตะกอน หินปูน นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0465 GC18-2 SH28 หินตะกอน หินทรายแป้ง นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0466 GC18-2 TY 2/1 หินตะกอน หินโคลนเนื้อปูน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0467 GC18-2 TY 2/2 หินตะกอน หินโคลนเนื้อปูน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0468 GC18-2 TY 2/3 หินตะกอน หินโคลนเนื้อปูน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0469 GC18-2 TY 3/1 หินตะกอน หินปูนเนื้อมาร์ล บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0470 GC18-2 TY 3/2 หินตะกอน หินทรายแป้ง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0471 GC18-3 TY 3/3 หินตะกอน หินทรายแป้งเนื้อมาร์ล บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0472 GC18-3 TY 3/4 หินตะกอน หินปูน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0473 GC18-3 TY 3/5 หินตะกอน หินปูน limestone; micritic, fossiliferous of paremytilus and oyster บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0474 GC18-3 7 หินตะกอน หินปูน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช รัชนีวรรณ ใจข้อ
S0475 GC18-3 PSK08/1 หินตะกอน Sandstone Purplish gray, fine grained, arkosic, few mica, moderate to good compaction จันทร์พ็ญ เต่างอย สกลนคร นรรัตน์ บุญกันภัย
S0476 GC18-3 PSK08/2 หินตะกอน Sandstone Gray, fine grained, dense, quartz arenite, non calcareous, graded bedding, rip-up clast นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0477 GC18-3 PSK08/3 หินตะกอน Calcrete horizon นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0478 GC18-3 PSK08/4 หินตะกอน Sandstone Light purplish gray, arkosic, lamination, well bedded นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0479 GC18-3 PSK08/5 หินตะกอน Sandstone Light greenish gray, arkosic, calcareous นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0480 GC18-3 PSK08/6 หินตะกอน Sandstone Light gray, fine grained, cross bedding. นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0481 GC18-4 PSK08/7 หินตะกอน Sandstone Reddish brown, fine grained, lamination, few mica, non calcareous นาคู นาคู กาฬสินธุ์ นรรัตน์ บุญกันภัย
S0482 GC18-4 NW49 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone,dark reddish brown(10R3/4) นางัว นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0483 GC18-4 NW50 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone,dark reddish brown(10R3/4) นางัว นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0484 GC18-4 NW51 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone,dark reddish brown(10R3/4) นางัว นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0485 GC18-4 NW52 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6), some calcareous อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร วีรชัย แพงแก้ว
S0486 GC18-4 NW53 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6) อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร วีรชัย แพงแก้ว
S0487 GC18-4 NW55 หินตะกอน หินโคลน mudstone, moderate reddish brown(10R4/6) นาหว้า นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0488 GC18-4 NW56 หินตะกอน หินโคลน mudstone, moderate reddish brown(10R4/6) นาหว้า นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0489 GC18-4 NW57 หินตะกอน หินโคลน mudstone, moderate reddish brown(10R4/6) นาหว้า นาหว้า นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0490 GC18-4 NW59 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6), secondary calcite in vugs สว่าง พรรณานิคม สกลนคร วีรชัย แพงแก้ว
S0491 GC18-5 NW60 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6) สว่าง พรรณานิคม สกลนคร วีรชัย แพงแก้ว
S0492 GC18-5 NW65 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6),calcareous,secondary calcite in vugs ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0493 GC18-5 NW66 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6),calcareous,secondary calcite in vugs ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0494 GC18-5 NW67 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6),calcareous,secondary calcite in vugs ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0495 GC18-5 NW68 หินตะกอน หินทรายแป้ง siltstone, moderate reddish brown(10R4/6),calcareous,secondary calcite in vugs ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม วีรชัย แพงแก้ว
S0496 GC18-5 SH79/1 หินตะกอน หินปูน ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0497 GC18-5 SH79/2 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0498 GC18-5 SH79/3 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0499 GC18-5 SH79/4 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0500 GC18-5 SH79/5 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0501 GC18-6 SH82/1 หินตะกอน หินทราย ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0502 GC18-6 SH82/2 หินตะกอน หินทราย ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0503 GC18-6 SH82/3 หินตะกอน หินทราย ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0504 GC18-6 SH87/1 หินตะกอน หินกรวดมน ท่าลี่ ท่าลี่ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0505 GC18-6 SH87/2 หินตะกอน หินกรวดมน ท่าลี่ ท่าลี่ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0506 GC18-6 SH88/1 หินตะกอน หินทราย หนองผือ ท่าลี่ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0507 GC18-6 SH88/2 หินตะกอน หินทราย หนองผือ ท่าลี่ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0508 GC18-6 SH88/3 หินตะกอน หินทรายแป้ง หนองผือ ท่าลี่ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0509 GC18-6 SH90/1 หินตะกอน หินทราย เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0510 GC18-6 SH90/2 หินตะกอน หินทราย เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0511/1 GC18-7 SH90/3 หินตะกอน หินทราย เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0511/2 GC18-7 SH90/3 หินตะกอน หินทราย เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0512 GC18-7 SH90/4 หินตะกอน หินทราย เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ เลย อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0513 GC18-7 SH93 หินตะกอน หินกรวดมน น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0514 GC18-7 SH94 หินตะกอน หินกรวดมน น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0515 GC18-7 SH95/1 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0516 GC18-7 SH95/2 หินอัคนี หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
S0517 GC18-7 SH97 หินอัคนี ไรโอไลต์ น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
รายการที่ 5101 to 5106 of 5106