GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
S0542 ฆ552 SH108 หินตะกอน limestone ตำบลโคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ อนุวัชร ตรีโรจนานนท์
A3531 GC9-5 317RB หินตะกอน หินทรายแป้ง หินทรายแป้ง สีเทา แสดงชั้นบาง ชั้นหนาถึงหนามาก ธรรมเสน เมือง ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3532 GC9-5 519CB ซากดึกดำบรรพ์ฟูซูลินิด หินปูน สีเทาถึงเทาจาง เนื้อละเอียดถึงละเอียกมาก ชั้นหนาถึงเป็นมวล พบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิด หอยสองฝา ปะการัง หอยเจดีย์ เป็นต้น จอมบึง จอมบึง ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3533 GC9-5 519CB ซากดึกดำบรรพ์ฟูซูลินิด หินปูน สีเทาถึงเทาจาง เนื้อละเอียดถึงละเอียกมาก ชั้นหนาถึงเป็นมวล พบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิด หอยสองฝา ปะการัง หอยเจดีย์ เป็นต้น จอมบึง จอมบึง ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3534 GC9-5 519CB ซากดึกดำบรรพ์ฟูซูลินิด หินปูน สีเทาถึงเทาจาง เนื้อละเอียดถึงละเอียกมาก ชั้นหนาถึงเป็นมวล พบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิด หอยสองฝา ปะการัง หอยเจดีย์ เป็นต้น จอมบึง จอมบึง ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3535 GC9-5 199HNK หินตะกอน หินทัวร์มารีนแกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต เนื้อสองขนาด แร่ดอกเป็นแร่เฟลด์สปาร์ ขนาด 2*3 ซม. และทัวร์มารีน ขนาด 1*3 ซม. มีการเรียงตัวของแร่ทัวร์มารีนที่พบ เนื้อพื้นขนาดปานกลาง 1-5 มม. ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และทัวร์มารีน แสดงรูปผลึกกึ่งสมบูรณ์ถึงสมบูรณ์ บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3536 GC9-5 325NY หินอัคนี หินลูโคแกรนิต น้ำยางกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3537 GC9-5 455NY หินแปร หินสปอเต็ตชีตส์ หินสปอเต็ตชีตส์ สีเทาเข้ม บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3538 GC9-5 518CB หินตะกอน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ หินปูนเนื้อโดโลไมต์ เทาถึงเทาจาง เนื้อละเอียดถึงละเอียกมากชั้นหนาถึงเป็นมวล พบรอยพิมพ์ภายนอกของหอยบราคิโอพอด น้ำพุ เมือง ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3539 GC9-5 5RB หินตะกอน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ หินปูนเนื้อโดโลไมต์ เทาถึงเทาจาง เนื้อละเอียดถึงละเอียกมากชั้นหนาถึงเป็นมวล แสดงแนวแตกแบบหนังช้างชัดเจน เตาปูน โพธาราม ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3521 GC9-4 WT-119 หินตะกอน limestone เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3522 GC9-4 WT-120 หินตะกอน chert ห้วยโป่ง ขุนยวม/เมือง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3523 GC9-4 MONTRI หินอัคนี หินบะซอล์ต บ่อพลอย บ่อไร่ จันทบุรี นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
A3524 GC9-4 713367 หินแปร หินควอตซร์ชีสต์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3525 GC9-4 476TL หินตะกอน หินทรายปนกรวด หินทรายปนกรวด สีเทาเข้ม ขนาดทรายละเอียดถึงละเอียดมาก กรวดปนอยู่ร้อยละ 10-15 กรวดขนาด 1มม. -3ซม. (ขนาดปกติ 1-2มม.) ชั้นหนาถึงหนามาก อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3526 GC9-4 476TL หินตะกอน หินทรายปนกรวด หินทรายปนกรวด สีเทาเข้ม ขนาดทรายละเอียดถึงละเอียดมาก กรวดปนอยู่ร้อยละ 10-15 กรวดขนาด 1มม. -3ซม. (ขนาดปกติ 1-2มม.) ชั้นหนาถึงหนามาก อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3527 GC9-4 471TL หินตะกอน หินทรายปนกรวด หินทรายปนกรวด สีเทาเข้ม ขนาดทรายละเอียดถึงละเอียดมาก กรวดปนอยู่ร้อยละ 10-15 กรวดขนาด 1มม. -1ซม. (ขนาดปกติ 1-2มม.) พบกรวดขนาดใหญ่ 3-5ซม. เล็กน้อย ชั้นหนาถึงหนามาก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3528 GC9-4 194HNK หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต เนื้อสองขนาด แร่ดอกเป็นแร่เฟลด์สปาร์ ขนาด 2*3 ซม. และแร่ทัวร์มารีนขนาด 1*3 เนื้อพื้นขนาดปานกลาง 1-5 มม. ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ แสดงรูปผลึกกึ่งสมบูรณ์ถึงไม่สมบูรณ์ บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3529 GC9-4 194HNK หินแปร หินอ่อน บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3530 GC9-4 197HNK หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต เนื้อขนาดเดียว ผลึกขนาดปานกลาง แสดงรูปผลึกกึ่งสมบูรณ์ถึงไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี ศุภษร เหลืองสุวรรณ
A3501 GC9-3 WT-104/1 หินอัคนี granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3502 GC9-3 WT-104/2 หินอัคนี granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3503 GC9-3 WT-105 หินอัคนี granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3504 GC9-3 WT-105/2 gneissic granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3505 GC9-3 WT-106 หินแปร calc-silicate สามหมื่น แม่ระมาด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3506 GC9-3 WT-108 หินแปร calc-silicate สามหมื่น แม่ระมาด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3507 GC9-3 WT-109 หินแปร calc-silicate ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3508 GC9-3 WT-110 หินแปร calcareous sandstone แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3509 GC9-3 WT-111/1 หินตะกอน chert แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3510 GC9-3 WT-111/2 หินตะกอน chert แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3511 GC9-3 WT-111/3 หินตะกอน chert แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3512 GC9-3 WT-112/1 หินตะกอน limestone แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3513 GC9-3 WT-112/2 หินตะกอน limestone แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3514 GC9-3 WT-113/1 หินตะกอน limestone แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3515 GC9-3 WT-113/2 หินตะกอน limestone แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3516 GC9-3 WT-114 หินตะกอน chert บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3517 GC9-3 WT-115 หินตะกอน chert ท่าผาปุ้ม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3518 GC9-3 WT-116 หินตะกอน sandstone เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3519 GC9-3 WT-117 หินตะกอน limestone บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3520 GC9-3 WT-118 หินตะกอน limestone แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3481 GC9-2 WT-88 quartz แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3482 GC9-2 WT-89 หินตะกอน limestone พะวอ แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3483 GC9-2 WT-90/1 หินตะกอน limestone แม่ปะ แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3484 GC9-2 WT-90/2 หินตะกอน limestone แม่ปะ แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3485 GC9-2 WT-91 หินตะกอน dolomitic limestone พะวอ แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3486 GC9-2 WT-92/1 หินตะกอน limestone ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3487 GC9-2 WT-92/2 หินตะกอน limestone ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3488 GC9-2 WT-92/3 หินตะกอน limestone ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3489 GC9-2 WT-93 หินแปร marble ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3490 GC9-2 WT-94 หินตะกอน dolomitic limestone ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3491 GC9-2 WT-95 หินตะกอน limestone ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3492 GC9-2 WT-96 หินตะกอน limestone สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3493 GC9-2 WT-97/1 หินตะกอน limestone ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3494 GC9-2 WT-97/2 หินตะกอน limestone ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3495 GC9-2 WT-98 หินตะกอน limestone ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3496 GC9-2 WT-99 หินตะกอน limestone ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3497 GC9-2 WT-100 หินตะกอน dolomitic limestone หนองบัว เมือง กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3498 GC9-2 WT-101 gneissic granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3499 GC9-2 WT-102 หินอัคนี granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3500 GC9-2 WT-103 หินอัคนี granite ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3461 GC9-1 WT-68/1 หินตะกอน limestone ช่องแคบ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3462 GC9-1 WT-68/2 หินตะกอน limestone ช่องแคบ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3463 GC9-1 WT-68/3 หินตะกอน sandstone ช่องแคบ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3464 GC9-1 WT-69 หินตะกอน limestone ช่องแคบ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3465 GC9-1 WT-70 หินตะกอน sandstone รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3466 GC9-1 WT-71 หินตะกอน sandstone คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3467 GC9-1 WT-72 หินตะกอน shale คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3468 GC9-1 WT-73 หินตะกอน shale คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3469 GC9-1 WT-74 หินตะกอน shale คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3470 GC9-1 WT-77 หินอัคนี granite คีรีราษฎร์ อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3471 GC9-1 WT-78/1 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3472 GC9-1 WT-78/2 หินตะกอน conglomerate โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3473 GC9-1 WT-79 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3474 GC9-1 WT-80 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3475 GC9-1 WT-81 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3476 GC9-1 WT-83 หินตะกอน limestone แม่จัน อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3477 GC9-1 WT-84 หินตะกอน limestone แม่จัน อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3478 GC9-1 WT-85 หินตะกอน limestone แม่จัน อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3479 GC9-1 WT-86 หินตะกอน limestone แม่จัน อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3480 GC9-1 WT-87 หินตะกอน limestone หนองหลวง อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3111 GC8-9 LSK 3-1 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3112 GC8-9 LSK 3-2 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3113 GC8-9 LSK 3-4 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3114 GC8-9 LSK 3-5 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3115 GC8-9 LSK 3-6 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3116 GC8-9 LSK 4 หินอัคนี Granite Fault: 354/70, 360/70, 360/70, 8/68 ย่านมัทรี เมือง/พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3117 GC8-9 SKS 1-1 หินอัคนี Medium-grained granite Fault: 181/34, 179/35, 186/31, 190/33 (ดูตาราง 2) ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3118 GC8-9 SKS 1-2 หินอัคนี Andesite ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3119 GC8-9 SKS 1-3 หินแปร Schist ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3120 GC8-9 SKS 1-4 หินอัคนี Altered andesite ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3101 GC8-8 CT6 หินอัคนี Dunite บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3102 GC8-8 CT7 หินอัคนี Basalt บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3103 GC8-8 CT8 * หนอ Granite ตะคียนทอง มะขาม/เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3104 GC8-8 CT9 หินอัคนี Granite มาบไพ เมือง/ขลุง จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3105 GC8-8 LSK 1-1 หินอัคนี Andesite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3106 GC8-8 LSK 1-2 Mylonitic granite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3107 GC8-8 LSK 1-3 หินอัคนี Rhyolite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3108 GC8-8 LSK 2-1 หินอัคนี Volcaniclastic Fault: 192/88, 162/84, 174/46 (ดูตาราง 2) มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3109 GC8-8 LSK 2-2 หินอัคนี Volcaniclastic มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3110 GC8-8 LSK 2-3 หินอัคนี Volcaniclastic มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
รายการที่ 1 to 100 of 5106