GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A0273 GC1-28 CM-45 แร่ quartz dike? วาวี แม่สรวย เชียงราย เด่นโชค มั่นใจ
A0410 GC2-1 89 แร่ สายแร่แบไรต์ สีขาว ทิศทาง 330/70 ขนานกัน สามสาย แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สมชาย ทรัพย์ปริญญาพร
A0546 GC2-15 SY 18J แร่ สายแร่ควอตซ์
A0548 GC2-15 SY 22J แร่ สายแร่ควอตซ์
A0615 GC2-21 WC 20 แร่ Quartz-vein เชียงทอง วังเจ้า ตาก จำรูญ อุ้ยศิริไพศาล
A0773 GC2-32 Z-22 แร่ Quatz dike บางพระ ศรีราชา ชลบุรี นรรัตน์ บุญกันภัย
A0971 GC3-7 - แร่ วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี จิรศักด์ เจริญมิตร อำพร ไชยคำ
A0972 GC3-7 - แร่ วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี จิรศักด์ เจริญมิตร อำพร ไชยคำ
A0973 GC3-7 - แร่ วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี จิรศักด์ เจริญมิตร อำพร ไชยคำ
A0974 GC3-7 - แร่ วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี จิรศักด์ เจริญมิตร อำพร ไชยคำ
A0975 GC3-7 - แร่ วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี จิรศักด์ เจริญมิตร อำพร ไชยคำ
A1989 GC5-15 GMM21 แร่ ถ่านหินลิกไนต์ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
A1990 GC5-15 GMM21 แร่ ถ่านหินลิกไนต์ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
A1992 GC5-16 PS-21 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขายายดา เพ เมือง ระยอง ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
A2866 GC7-23 EW-137 แร่ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี นายวรกิจ ขาวจันทร์และคณะฯ
A3431 GC8-39 WT-41 แร่ หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3481 GC9-2 WT-88 แร่ แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
FS0111 GC29-10 LT57-63 แร่ Magnetite เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ นายกิตติ ขาววิเศษ
FS0135 GC29-12 LT57-10 แร่ Rock Salt - แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ นายกิตติ ขาววิเศษ
XM0006 GTU07/2 แร่ พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0012 GTUEX03 แร่ น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี นางสาวรัชนีวรรณ ใจข้อ
XM0017 OKB78 แร่ white, Sugary texture วังคัน เมือง กาญจนบุรี นายวีรชัย แพงแก้ว
XM0018 LPGex02 แร่ สีดำ ประกายโลหะ สีผงเป็นสีแดง นาแขม เมือง เลย นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XM0019 LPGex02 แร่ สีดำ ประกายโลหะ สีผงเป็นสีแดง นาแขม เมือง เลย นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
XM0020 TL59-20/1 แร่ ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0021 TL59-20/3 แร่ ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0022 TL59-22/1 แร่ ผาน้อย วังสะพุง เลย นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0023 TL59-28 แร่ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0024 TL59-29 แร่ โคกตูม เมือง ลพบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0025 TL59-31/2 แร่ แร่แคลไซต์ (Calcite) สีเขียวอ่อน เนื้อผลึกหยาบ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0026 TL59-31/3 แร่ แร่แคลไซต์ (Calcite) สีน้ำตาลอ่อน เนื้อผลึกหยาบ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
XM0027 TL59-33 แร่ แร่ดิกไคต์ (Pyrophyllite(dickite) สีขาวแกมเขียว เนื้อเนียน ประกายไข เล็บขูดเข้า และแร่ไพโรฟลลไลต์ สีขาว ถึงน้ำตาลแกมขาว เนื้อละเอียด ชะอม แก่งคอย สระบุรี นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ
M0001 SM-L2-100W แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0002 SM-L3-5W แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0003 SM-L4-25W แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0004 SM-L5-00 แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0005 SM-L5/6W แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0006 SM-L6-55W แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0007 SM-L7-35W-R แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0008 SM-L5-500E แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0009 SM-L5/6E แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0010 SM-L6-485E แร่ ไทรโยค กาญจนบุรี ขวัญใจ ยวงเดชกล้า
M0011 Qsy-1 แร่ สายแร่ควอตซ์พื้นที่รายละเอียดส่วนอโลหะ ศรีมงคล กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0012 Qsy-2 แร่ สายแร่ควอตซ์พื้นที่รายละเอียดส่วนอโลหะ ศรีมงคล กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0013 Qsy-3 แร่ สายแร่ควอตซ์พื้นที่รายละเอียดส่วนอโลหะ ศรีมงคล กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0014 Qsy-4 แร่ สายแร่ควอตซ์พื้นที่รายละเอียดส่วนอโลหะ ศรีมงคล กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0015 Qsy-5 แร่ สายแร่ควอตซ์พื้นที่รายละเอียดส่วนอโลหะ ศรีมงคล กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0016 Qsy-6 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0017 Qsy-7 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0018 Qsy-8 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0019 Qsy-9 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0020 Qsy-10 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0021 Qsy-11 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0022 5A-1 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0023 5A-2 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0024 5A-3 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0025 5A-4 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0026 5A-5 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0027 5A-6 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0028 5A-7 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองเขมราช บ่อพลอย กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0029 6A-1 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองไชยภาคการแร่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0030 6A-2 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองไชยภาคการแร่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0031 4AL-1 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0032 4AL-2 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0033 4AL-3 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0034 4AL-4 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0035 4AL-5 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0036 4AL-6 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0037 4AL-7 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0038 4BR-1 แร่ สายแร่ควอตซ์ในเหมืองทรัพยากรอินเตอร์กรุ๊ป เลาขวัญ กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0039 Qpt-1 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0040 Qpt-2 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0041 Qpt-3 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0042 Qpt-4 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0043 Qpt-5 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0044 Qpt-6 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0045 Qpt-7 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0046 Qpt-8 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0047 Qpt-9 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0048 Qpt-10 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0049 Qpt-11 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0050 Qpt-12 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0051 Qpt-13 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0052 Qpt-14 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0053 Qpt-15 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0054 Qpt-16 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0055 Qpt-17 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0056 Qpt-18 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0057 Qpt-19 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0058 Qpt-20 แร่ สายแร่ควอตซ์เขาเต่าอยู่ด้านตะวันตกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0059 Qpt-21 แร่ สายแร่ควอตซ์เขาเต่าอยู่ด้านตะวันตกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0060 Qpt-22 แร่ สายแร่ควอตซ์เขาเต่าอยู่ด้านตะวันตกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0061 Qpt-23 แร่ สายแร่ควอตซ์เขาเต่าอยู่ด้านตะวันตกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0062 Qpt-24 แร่ สายแร่ควอตซ์เขาเต่าอยู่ด้านตะวันตกเขากำแพง พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0063 Qpt-25 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขาในวัดบ่อหว้า พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0064 Qpt-26 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขาในวัดบ่อหว้า พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0065 Qpt-27 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขาในวัดบ่อหว้า พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0066 Qpt-28 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขาในวัดบ่อหว้า พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0067 Qpt-29 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเขาในวัดบ่อหว้า พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
M0068 Qpt-30 แร่ สายแร่ควอตซ์บริเวณเทือกเขาปูน พนมทวน กาญจนบุรี ส่วนมาตรฐานทรัพยากรแร่ สทร.
รายการที่ 1 to 100 of 5942