GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A0001 G1-1 338_bnk หินอัคนี แกรนิต เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0002 G1-1 471_bnk หินอัคนี แกรนิต เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0003 G1-1 476_bnk หินอัคนี แกรนิต เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0004 G1-1 264-kl หินอัคนี แอนดีไซต์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0005 G1-1 490_kl หินตะกอน หินโคลน คลองลาน กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0006 G1-1 492_kl หินตะกอน หินโคลน คลองลาน กำแพงเพชร สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0007 G1-1 266-whd หินอัคนี ไรโอไลต์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0008 G1-1 265-whd หินอัคนี ไรโอไลต์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0009 G1-1 299-whd หินตะกอน ปูน แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0010 G1-1 300-whd หินแปร ควอตซ์-ชีสต์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0011 G1-2 301-whd หินอัคนี ลิวคูเครติกแกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0012 G1-2 302-whd หินแปร ไนส์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0013 G1-2 306-whd หินอัคนี แกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0014 G1-2 301-whd หินอัคนี แกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0015 G1-2 530-whd หินอัคนี แกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0016 G1-2 531-whd หินอัคนี แกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0017 G1-2 546-whd หินอัคนี แกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0018 G1-2 551-whd หินตะกอน หินปูน แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0019 G1-2 547-whd หินแปร หินไนส์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0020 G1-2 549-whd หินอัคนี หินแกรนิต แม่วงก์ นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0021 G1-3 482_whd หินตะกอน หินทรายเนื้อภูเขาไฟ ขาณุวรลักษบุรี นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0022 G1-3 484_whd หินอัคนี หินเถ้าภูเขาไฟ ขาณุวรลักษบุรี นครสวรรค์ สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0042 G1-6 CTB-54/1 หินอัคนี rhyolite สว่างอารมณ์ อุทัยธานี นรรัตน์ บุญกันภัย
A0051 G1-8 BPS-64 หินอัคนี andesitic tuff เมือง นครสวรรค์ นรรัตน์ บุญกันภัย
A0057 G1-9 BPS-109 หินตะกอน recrytalline limestone บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นรรัตน์ บุญกันภัย
A0059 G1-9 1-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0060 G1-9 10-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0061 G1-9 13-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0062 G1-9 17-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0063 G1-10 22-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0064 G1-10 23-PY หินตะกอน ทราย วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0065 G1-10 79-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดเรียงขนาดเล็กขึ้นบน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0066 G1-10 81-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดเรียงขนาดเล็กขึ้นบน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0067 G1-10 85-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดเรียงขนาดเล็กขึ้นบน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0068 G1-10 86-PY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดเรียงขนาดเล็กขึ้นบน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0069 G1-10 95-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดเรียงขนาดเล็กขึ้นบน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0070 G1-10 96-PY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวด นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0071 G1-10 98-PY หินตะกอน ทรายอาร์โคส นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0072 G1-11 101PY หินตะกอน ทรายอาร์โคส นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0073 G1-11 115-BY หินตะกอน ทรายอาร์โคส วังทอง พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0074 G1-11 25-BY หินตะกอน ทรายเนื้อประสานปูน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0075 G1-11 28-BY หินตะกอน ทรายเนื้อประสานปูน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0076 G1-11 32-BY หินตะกอน ทรายเนื้อประสานปูน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0077 G1-11 33-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0078 G1-12 37-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0079 G1-12 41-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0080 G1-12 43-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0081 G1-12 58-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวด นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0082 G1-12 59-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0083 G1-12 60-BY หินตะกอน ทรายเนื้อปนกรวดน้ำปูนประสาน นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0084 G1-12 61-BY หินตะกอน ทราย นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0085 G1-13 68-BY หินตะกอน ทรายอาร์โคส นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0086 G1-13 73-BY หินตะกอน ทรายอาร์โคส นครไทย พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0087 G1-13 106-PH หินตะกอน กรวดมน วัดโบสถ์ พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0088 G1-13 110-PH หินตะกอน ทรายอาร์โคส วัดโบสถ์ พิษณุโลก สันติ ลีวงศ์เจริญ
A0098 G1-15 KW7 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0099 G1-15 KW15 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0100 G1-15 KW3,KW3-2 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0101 G1-16 KW2,KW2-1 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0102 G1-16 KW1 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0103 G1-16 KW4 หินตะกอน Limestone พัฒนานิคม ลพบุรี ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0128 G1-21 PS17 หินตะกอน Sandstone กาบเชิง สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0129 G1-21 PS39 หินตะกอน Sandstone กาบเชิง สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0130 G1-21 PS44 หินตะกอน Lime nodule Conglomerate บัวเชด สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0131 G1-22 PS44-2 หินตะกอน Sandstone บัวเชด สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0132 G1-22 PS33 หินตะกอน Conglomeratic Sandstone กาบเชิง สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0133 G1-22 PS60 หินตะกอน Conglomerate กาบเชิง สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0134 G1-22 PS86 หินตะกอน Sandstone/Siltstone ปราสาท สุรินทร์ ปรัชญา บำรุงสงฆ์
A0146 G1-26 Snan_51-2 หินแปร เซอร์เพนทีไนต์ Serpentinite สองแคว น่าน สันต์ อัศวพัชระ
A0147 G1-27 Snan_51-3 หินอัคนี Rhyolite เมือง น่าน สันต์ อัศวพัชระ
A0149 G1-28 Scr_50-2 หินอัคนี แกบโบร แม่จัน เชียงราย สันต์ อัศวพัชระ
A0150 G1-28 Snan_51-4 หินอัคนี แกรโน-ไดออไรต์ ปัว น่าน สันต์ อัศวพัชระ
A0151 G1-29 Scr_50-1 หินอัคนี แอนดีไซต์ทัฟฟ์ เทิง เชียงราย สันต์ อัศวพัชระ
A0152 G1-29 Scr_50-4 หินอัคนี แกบโบร แม่จัน เชียงราย สันต์ อัศวพัชระ
A0176 G1-34 ANBD 12 หินตะกอน หินทรายสีม่วงเทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0177 G1-34 ANBD 27 หินตะกอน หินทรายสีม่วงเทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0178 G1-34 ANBD 110 หินตะกอน หินกรวดมนสีม่วงแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0179 G1-34 ANBD 271 หินตะกอน หินกรวดมนสีน้ำตาลแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0180 G1-34 ANBD 339 หินตะกอน หินทรายสีน้ำตาลแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0181 G1-35 ANBD 348 หินตะกอน หินทรายสีเทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0182 G1-35 ANBD 352 หินตะกอน หินทรายสีม่วงอมน้ำตาล หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0183 G1-35 ANBD 361 หินตะกอน หินทรายสีม่วงเทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0184 G1-35 ANBD 363 หินตะกอน หินทรายสีม่วงเทา หนองบัวแดง ชัยภูมิ กาญจนา ไผ่ศรี
A0185 G1-35 ANBD 424 หินตะกอน หินทรายแปรสภาพเล็กน้อย ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์ กาญจนา ไผ่ศรี
A0186 G1-35 ANBD 467 หินอัคนี หินทัฟฟาเชียสแอนดิไซต์ ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์ กาญจนา ไผ่ศรี
A0187 G1-35 ANBD 476 หินตะกอน หินทรายแปรสภาพเล็กน้อย ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์ กาญจนา ไผ่ศรี
A0218 G1-39 CP 04 หินตะกอน SS., Mudstone (CPkp) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0219 G1-39 CP 10 หินตะกอน Mudstone, SS. (CPkp) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0220 G1-39 CP 11 หินตะกอน Lst. (Pu) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0221 G1-39 CP 12 หินตะกอน SS., St., Red bed (Klt) ปะทิว ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0222 G1-39 CP 16 หินอัคนี Foliated granite (Kgr) ปะทิว ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0223 G1-40 CP 19 หินแปร Quartzite (CPkh) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0224 G1-40 CP 20 หินตะกอน Pebbly Mudstone, SS. (CPkh) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0225 G1-40 CP 21 หินตะกอน Pebbly Mudstone, SS. (CPkh) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0226 G1-40 CP 23 หินตะกอน SS., St., (Klt) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0227 G1-40 CP 25 หินตะกอน Mudstone (CPkh) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0228 G1-40 CP 31 หินตะกอน SS.,Quartzite (Klt) มาบอำมฤต ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0229 G1-40 CP 38 หินตะกอน Breccia., SS., (CPkp) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0230 G1-40 CP 42 หินตะกอน Pebbly SS. (CPkp) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
A0231 G1-40 CP 43 หินตะกอน Pebbly Mudstone, SS. (CPkp) ท่าแซะ ชุมพร เด่นโชค มั่นใจ
รายการที่ 1 to 100 of 4019