GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A1611 G14-9 BST7 หินอัคนี basalt ไหล่นาน เวียงสา น่าน รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1612 G14-9 BST8/1 หินอัคนี basalt ไหล่นาน เวียงสา น่าน รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1613 G14-9 BST8/2 หินอัคนี basalt ไหล่นาน เวียงสา น่าน รัชนีวรรณ ใจข้อ
XA0099 BST7 basalt ไหล่นาน เวียงสา น่าน รัชนีวรรณ ใจข้อ
A3251 GC8-23 124PB หินตะกอน หินโคลน หินโคลน สีน้ำตาลแกมเหลืองถึงแกมเขียว แสดงการวางชั้นบาง เม็ดตะกอนขนาดทรายแป้งถึงโคลน ชั้นหนาถึงหนามาก และยังพบชั้นซากดึกดำบรรพ์จำพวก ร่องรอยรูหนอนชอนไช ชนิด Teichichnus sp. อีกด้วย ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี อัมพร ไชยคำ
A2845 GC7-21 EW-81 หินตะกอน หินทรายแสดงชั้นบาง ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด นายวรกิจ ขาวจันทร์และคณะฯ
A2848 GC7-21 EW-89 หินตะกอน หินทรายเนื้ออาร์โคส ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด นายวรกิจ ขาวจันทร์และคณะฯ
A3309 GC8-29 CRT076 หินตะกอน subarkosic arenite ไม้รูด เมือง/คลองใหญ่ ตราด นรรัตน์ บุญกันภัย
A3310 GC8-29 CRT077 หินอัคนี rhyolite ไม้รูด เมือง/คลองใหญ่ ตราด นรรัตน์ บุญกันภัย
A1440-Pow G14-2 CrPm 1/1 หินอัคนี basalt ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1637 G14-11 BST28 หินอัคนี basalt ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1638 G14-11 BST29 หินอัคนี basalt ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1639 G14-11 BST30 หินอัคนี basalt ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1640 G14-11 BST30 หินอัคนี basalt ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย รัชนีวรรณ ใจข้อ
A3340 GC8-31 Lgr-1 หินอัคนี ลูโคแกรนิต แร่เฟลด์สปาร์ในเนื้อหินลูโคแกรนิต(หินแกรนิตสีขาว) ไม้งาม เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3348 GC8-32 Ap-1 หินอัคนี แอไพลต์ หินอัคนีเย็นตัวระดับตื้น คล้ายหินแกรนิต แต่เนื้อละเอียดมาก มีแร่เฟลด์สปาร์ และควอตซ์เป็นหลัก ไม้งาม เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3362 GC8-34 Grn-6 หินอัคนี หินแกรนิต หินแกรนิตสีชมพูอ่อนเนื้อหยาบประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ที่มีเหล็กในเนื้อแร่ และไบโอไทต์ ไม้งาม เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3185 GC8-16 WST40 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
A1559-Pow G14-5 SrPs 4/1 หินอัคนี Basalt (mugeartie) ไพล ปราสาท สุรินทร์ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1790 G14-26 BST82 หินอัคนี Basalt (mugeartie) ไพล ปราสาท สุรินทร์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1560-Pow G14-5 SsKh 1/1 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1561-Pow G14-5 SsKh 2/1 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1562-Pow G14-5 SsKh 2/2 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1797 G14-27 BST87/1 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1798 G14-27 BST87/2 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1799 G14-27 BST88 หินอัคนี Basalt (nepheline hawaiite) ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A3111 GC8-9 LSK 3-1 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3112 GC8-9 LSK 3-2 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3113 GC8-9 LSK 3-4 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3114 GC8-9 LSK 3-5 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3115 GC8-9 LSK 3-6 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3125 GC8-10 SKS 5 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3126 GC8-10 SKS 6-1 หินตะกอน Bioclastic limestone Joint: 165/66, 152/72, 166/70 (ดูตาราง 2) ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3127 GC8-10 SKS 6-2 หินตะกอน Bioclastic limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3128 GC8-10 SKS 6-3 หินตะกอน Bioclastic limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3129 GC8-10 SKS 7 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3130 GC8-10 SKS 8-1 หินตะกอน Conglomerate ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3131 GC8-11 SKS 8-2 หินตะกอน Conglomerate ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3132 GC8-11 SKS 8-5-1 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A1360 G13-36 PrDc1 หินอัคนี Basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1361 G13-37 DCH1 หินอัคนี basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1362 G13-37 DCH2 หินอัคนี basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1363 G13-37 WcPr3/4(1) หินอัคนี Basalt ไทรย้อย วังชิ้น แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1364 G13-37 WcPr3/4(2) หินอัคนี Basalt ไทรย้อย วังชิ้น แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1365 G13-37 PrDc2 หินอัคนี Basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1618 G14-9 BST12 หินอัคนี basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1619 G14-9 BST13 หินอัคนี basalt ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A2763 GC7-13 SFBC-11-16 หินอัคนี หินทัฟฟ์เถ้าละเอียด สีเทาเขียว ผุสีน้ำตาล ประกอบด้วยเศษผลึกเฟลด์สปาร์ขนาดเถ้าหยาบ 20% เมทริกซ์ขนาดเถ้าละเอียดเนื้อซิลิกา 80% ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A1616 G14-9 BST11/1 หินอัคนี basalt ไทร เด่นชัย แพร่ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1617 G14-9 BST11/2 หินอัคนี basalt ไทร เด่นชัย แพร่ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A2788 GC7-15 SFBS-1048-3 หินตะกอน หินเชิร์ต สีเทาดำ ผุสีน้ำตาล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A3156 GC8-13 WST11 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก มีแร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1-2 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
A3471 GC9-1 WT-78/1 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3472 GC9-1 WT-78/2 หินตะกอน conglomerate โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3473 GC9-1 WT-79 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3474 GC9-1 WT-80 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3475 GC9-1 WT-81 หินอัคนี granite โมโกร อุ้มผาง ตาก ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย
A3233 GC8-21 EST37 หินอัคนี หินไบโอไทต์แกรนิต หินแกรนิต สีขาว-เทา เนื้อดอก แร่เฟล์ดสปาร์เป็นแร่ดอก ขนาด 1x2 เซนติเมตร ขนาดเม็ดปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
A3370 GC8-34 And-1 หินอัคนี แอนดีไซต์ หินแอนดีไซต์ผลึกเนื้อละเอียดสีเทาเขียว โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3371 GC8-35 And-2 หินอัคนี แอนดีไซต์ หินแอนดีไซต์ผลึกเนื้อละเอียดสีเทาเขียว โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3372 GC8-35 Grn-8 หินอัคนี แกรนิต หินแกรนิตเนื้อหยาบมีการเรียงตัวของแร่เล็กน้อย( slightly metamorphosed rock layers) โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3373 GC8-35 Lgr-10 หินอัคนี ลูโคแกรนิต แร่เฟลด์สปาร์ในเนื้อหินลูโคแกรนิต(หินแกรนิตสีขาว) โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3374 GC8-35 Andt-1 หินอัคนี แอนดีซิติกทัฟฟ์ หินแอนดีซิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพสีเขียว มีชั้นริ้วลาย โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3375 GC8-35 Andt-2 หินอัคนี แอนดีซิติกทัฟฟ์ หินแอนดีซิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพสีเขียว มีชั้นริ้วลาย โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3376 GC8-35 Andt-2 หินอัคนี แอนดีซิติกทัฟฟ์ หินแอนดีซิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพสีเขียว มีชั้นริ้วลาย โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3377 GC8-35 Rhy-1 หินอัคนี ไรโอลิติกทัฟฟ์ หินแอนดีซิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ มีชั้นริ้วลาย โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A3378 GC8-35 Grn-9 หินอัคนี แกรนิต หินแกรนิตเนื้อขนาดปานกลาง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สมชาย ประทีปเทียนทอง
A1373/1 G13-38 PNR1 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1373/2 G13-38 PNR1 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1374 G13-38 PNR1 24 DE โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1375 G13-38 PNR2 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1376 G13-38 PNR2 78560 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1408 G14-1 Cbpn 2/3 หินอัคนี basalt โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1730 G14-20 BST146 หินอัคนี Basalt dark gray, fine grained texture, composed of olivine and feldspar โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1731 G14-21 BST147 หินอัคนี Basalt dark gray, fine grained texture, composed of olivine and feldspar โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี รัชนีวรรณ ใจข้อ
XA0146 BST147 Basalt dark gray, fine grained texture, composed of olivine and feldspar โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี รัชนีวรรณ ใจข้อ
A2957 GC7-33 ORD30 หินตะกอน Recrystalline limestone โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ นายวีรชัย แพงแก้ว
A2913 GC7-28 LPB18 หินตะกอน หินทราย หินทราย สีขาว ขนาดเม็ดหยาบ รูปร่างกึ่งเหลี่ยม การคัดขนาดดี แสดงชั้นเฉียงระดับ โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ โครงการจัดทำแผนที่โครงสร้างลายเส้นของประเทศไทย
A2914 GC7-28 LPB18 หินตะกอน หินทราย หินทราย สีขาว ขนาดเม็ดหยาบ รูปร่างกึ่งเหลี่ยม การคัดขนาดดี แสดงชั้นเฉียงระดับ โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ โครงการจัดทำแผนที่โครงสร้างลายเส้นของประเทศไทย
A2690 GC7-5 RCG32 หินอัคนี หินแกรนิตเนื้อดอก หินแกรนิตเนื้อดอก มีแร่เฟลด์สปาร์เป็นแร่ดอก รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5-8 เซนติเมตร เนื้อปานกลาง-หยาบ รูปผลึกสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ไบโอไทต์ ควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ โป่ง บางละมุง ชลบุรี กิตติ ขาววิเศษ และคณะฯ
A2681 GC7-5 RCG23 หินอัคนี หินแกรนิตเนื้อดอก หินแกรนิตเนื้อดอก มีแร่เฟลด์สปาร์เป็นแร่ดอก รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1-5 เซนติเมตร เนื้อปานกลาง ประกอบด้วยแร่ไบโอไทต์ ควอตซ์ และเฟลด์สปาร์ โป่ง บางละมุง ชลบุรี กิตติ ขาววิเศษ และคณะฯ
A1806 G14-28 BST94/1 หินอัคนี Basalt (alkaline-olivine) โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1807 G14-28 BST94/2 หินอัคนี Basalt (alkaline-olivine) โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1543-Pow G14-4 UbNy 5/1 หินอัคนี Basalt (alkaline-olivine) โซ่ง น้ำยืน อุบลราชธานี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1544-Pow G14-4 UbNy 5/2 หินอัคนี Basalt (alkaline-olivine) โซ่ง น้ำยืน อุบลราชธานี ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A1805 G14-28 BST93 หินอัคนี Basalt (alkaline-olivine) โซง น้ำยืน อุบลราชธานี รัชนีวรรณ ใจข้อ
XA0128 BST93 Basalt โซง น้ำยืน อุบลราชธานี รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1464-Pow G14-3 BrLh 1/1 หินอัคนี Basalt (hawaiite) โคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย์ ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
A2898 GC7-26 LPB10 หินตะกอน หินทราย หินทราย สีแดง เม็ดปานกลาง การคัดขนาดดี แสดงชั้นบาง โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ โครงการจัดทำแผนที่โครงสร้างลายเส้นของประเทศไทย
A1301 G13-31 BST3/1 หินอัคนี vesicular basalt โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1302 G13-31 BST3/2 หินอัคนี vesicular basalt โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1706 G14-18 BST128 หินอัคนี Basalt โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1707 G14-18 BST128 หินอัคนี Basalt โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1708 G14-18 BST129 หินอัคนี Andesite โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1709 G14-18 BST130 หินอัคนี Basalt โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ รัชนีวรรณ ใจข้อ
A2842 GC7-21 EW-75 หินแปร หินไนส์ โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี นายวรกิจ ขาวจันทร์และคณะฯ
A2843 GC7-21 EW-76 หินแปร หินแคลก-ซิลิเกต โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี นายวรกิจ ขาวจันทร์และคณะฯ
A3178 GC8-15 WST33 หินอัคนี หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต สีขาว เนื้อดอก แร่ดอกเป็นแร่เฟล์ดสปาร์ ขนาด 1-2 เซนติเมตร ผลึกขนาดหยาบ ประอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และมัสโคไวต์ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา นายกิตติ ขาววิเศษ และคณะ
A1747 G14-22 BST51/1 หินอัคนี Basalt (hawaiite) โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา รัชนีวรรณ ใจข้อ
A1748 G14-22 BST51/2 หินอัคนี Basalt (hawaiite) โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา รัชนีวรรณ ใจข้อ
รายการที่ 1 to 100 of 5106