GeoMap
เลขทะเบียน เลขชั้น เลขสนาม ชนิดหิน ชื่อหิน รายละเอียด แหล่งตัวอย่าง ชื่อผู้ส่ง
A3055 GC8-3 UT 1-1-1 หินตะกอน Limestone จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3056 GC8-3 UT 1-1-2 หินตะกอน Limestone จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3057 GC8-3 UT 1-2-1 หินตะกอน Limestone หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3058 GC8-3 BP 1-3-1 หินตะกอน Limestone หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3059 GC8-3 BP 1-3-2 หินตะกอน Limestone หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3060 GC8-3 LES 1-4-1 หินอัคนี Block Granite หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3061 GC8-4 LES 1-4-2 หินอัคนี Basalt หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3062 GC8-4 LES 1-4-3 หินแปร Marble หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3063 GC8-4 WY 1-5-1 หินอัคนี Granite หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3064 GC8-4 WY 1-5-2 หินอัคนี Granite หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3065 GC8-4 WY 1-5-3 หินอัคนี Granite หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3066 GC8-4 KK 2-1-1 หินอัคนี Rhyodacite หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3067 GC8-4 KK 2-1-2 หินอัคนี Rhyodacite หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3068 GC8-4 CTB 2-2-1 หินอัคนี Diorite ชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3069 GC8-4 CTB 2-2-2 หินอัคนี Diorite ชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3070 GC8-4 CTB 2-2-3 หินอัคนี Gabbro ชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3071 GC8-5 GN 2-3-1 หินอัคนี Granite น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3072 GC8-5 GN 2-3-2 หินอัคนี Granite น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3073 GC8-5 GN 2-3-3 หินอัคนี Granite น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3074 GC8-5 MB 2-4-3 หินแปร Marble น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3075 GC8-5 SS 2-5-1 หินตะกอน Silicified Shale ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3076 GC8-5 SS 2-5-6 หินต Silicified Shale ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3077 GC8-5 GN 2-6-1 หินอัคนี Granite ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3078 GC8-5 GN 2-6-2 หินอัคนี Granite ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3079 GC8-5 GN 2-6-3 หินอัคนี Granite ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3080 GC8-5 STL1/1 -1 หินอัคนี Granite เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3081 GC8-6 STL1/1 -2 หินอัคนี Granite เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3082 GC8-6 STL1/2-1 หินตะกอน Limestone เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3083 GC8-6 STL1/2-2 หินตะกอน Limestone เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3084 GC8-6 STL1/3-1 หินอัคนี Basalt วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3085 GC8-6 STL1/3-2 หินตะกอน Silicified Shale วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3086 GC8-6 STL1/4 หินตะกอน Silicified shale ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3087 GC8-6 STL1/5-1 หินอัคนี Volcaniclastic ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3088 GC8-6 STL1/5-2 หินอัคนี Volcaniclastic ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3089 GC8-6 STL1/6-1 หินตะกอน Silicified shale ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3090 GC8-6 STL1/6-2 หินตะกอน Silicified shale ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3091 GC8-7 STL1/6-3 หินตะกอน Silicified shale ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3092 GC8-7 STL1/7-1 หินตะกอน Sandstone กับ Shale วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3093 GC8-7 STL1/7-2 หินตะกอน Sandstone กับ Shale วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3094 GC8-7 STL1/7-3 หินตะกอน Sandstone กับ Shale วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3095 GC8-7 STL1/7-4 หินตะกอน Sandstone กับ Shale วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3096 GC8-7 CT2* หินอัคนี Granite ตะคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3097 GC8-7 CT3 หินตะกอน Sandstone Bedding: 310/72, 305/80 (ดูตาราง 2) มาบไพ ขลุง จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3098 GC8-7 CT4A หินตะกอน Chert Bedding: 118/60, 125/58, 118/61, 120/73 (ดูตาราง 2) บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3099/1 GC8-7 CT4B หินอัคนี Basalt บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3099/2 GC8-7 CT4B หินอัคนี Basalt บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3100 GC8-7 CT5 หินอัคนี Basalt บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3101 GC8-8 CT6 หินอัคนี Dunite บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3102 GC8-8 CT7 หินอัคนี Basalt บางปิด แหลมงอบ ตราด โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3103 GC8-8 CT8 * หนอ Granite ตะคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3104 GC8-8 CT9 หินอัคนี Granite มาบไพ ขลุง จันทบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3105 GC8-8 LSK 1-1 หินอัคนี Andesite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3106 GC8-8 LSK 1-2 Mylonitic granite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3107 GC8-8 LSK 1-3 หินอัคนี Rhyolite หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3108 GC8-8 LSK 2-1 หินอัคนี Volcaniclastic Fault: 192/88, 162/84, 174/46 (ดูตาราง 2) มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3109 GC8-8 LSK 2-2 หินอัคนี Volcaniclastic มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3110 GC8-8 LSK 2-3 หินอัคนี Volcaniclastic มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3111 GC8-9 LSK 3-1 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3112 GC8-9 LSK 3-2 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3113 GC8-9 LSK 3-4 หินอัคนี Volcaniclastic ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3114 GC8-9 LSK 3-5 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3115 GC8-9 LSK 3-6 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3116 GC8-9 LSK 4 หินอัคนี Granite Fault: 354/70, 360/70, 360/70, 8/68 ย่านมัทรี พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3117 GC8-9 SKS 1-1 หินอัคนี Medium-grained granite Fault: 181/34, 179/35, 186/31, 190/33 (ดูตาราง 2) ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3118 GC8-9 SKS 1-2 หินอัคนี Andesite ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3119 GC8-9 SKS 1-3 หินแปร Schist ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3120 GC8-9 SKS 1-4 หินอัคนี Altered andesite ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3121 GC8-10 SKS 1-5 หินอัคนี Sheared granite ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3122 GC8-10 SKS 2 หินตะกอน Limestone Bedding: 212/31, 215/25, Joint: 59/65, 38/73 (ดูตาราง 2) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3123 GC8-10 SKS 3 หินตะกอน Bioclastic limestone ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3124 GC8-10 SKS 4 หินตะกอน Limestone พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3125 GC8-10 SKS 5 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3126 GC8-10 SKS 6-1 หินตะกอน Bioclastic limestone Joint: 165/66, 152/72, 166/70 (ดูตาราง 2) ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3127 GC8-10 SKS 6-2 หินตะกอน Bioclastic limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3128 GC8-10 SKS 6-3 หินตะกอน Bioclastic limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3129 GC8-10 SKS 7 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3130 GC8-10 SKS 8-1 หินตะกอน Conglomerate ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3131 GC8-11 SKS 8-2 หินตะกอน Conglomerate ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3132 GC8-11 SKS 8-5-1 หินตะกอน Limestone ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3133 GC8-11 SKS 9-1 หินตะกอน Chert Bedding: 348/13, 350/22, Joint: 312/68, 315/4 (ดูตาราง 2) อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3134 GC8-11 SKS 9-2 หินตะกอน Chert อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3135 GC8-11 ST1-1 หินอัคนี Foliated granite บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3136 GC8-11 ST1-2 หินอัคนี Foliated granite บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3137 GC8-11 ST1-3 หินอัคนี Foliated granite บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3138 GC8-11 ST2-1 หินอัคนี Coarse-grained granite เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3139 GC8-11 ST2-2 หินอัคนี Coarse-grained granite เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3140 GC8-11 ST2-3 หินอัคนี Coarse-grained granite เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3141 GC8-12 ST3-1 หินอัคนี Porphyritic biotite granite น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3142 GC8-12 ST3-2 หินอัคนี Porphyritic biotite granite น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3143 GC8-12 ST3-3 หินอัคนี Porphyritic biotite granite น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3144 GC8-12 ST4-1 หินตะกอน Shale, Siltstone ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A3145 GC8-12 ST4-2 หินอัคนี Volcaniclastic คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง
A2698 GC7-6 SFBN-1-7 หินตะกอน หินกรวดมน สีม่วงแดง ผุสีน้ำตาลแดง เม็ดตะกอนขนาด granule ถึง pebble คัดขนาดไม่ดี รูปร่างแบบมน ความกลมต่ำ Matrix support เนื้อเหล็กออกไซด์เชื่อมประสานดี แสดงเนื้อแบบMature ประกอบด้วยควอตซ์ 30% เศษหิน 30% เฟลด์สปาร์ 10% เมทริกซ์ 30% สันกลาง พาน เชียงราย โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2699 GC7-6 SFBN-1-8 หินตะกอน หินปูน สีเทา ผุสีเทาอ่อน เนื้อหินแบบ mudstone สันกลาง พาน เชียงราย โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2700 GC7-6 SFBN-1-9 หินตะกอน หินทราย สีขาว ผุสีน้ำตาลเหลืองและสีน้ำตาลแดง เม็ดตะกอนขนาดละเอียดถึงปานกลาง เหล็กออกไซด์เชื่อมประสานดี Grain support เม็ดตะกอนรูปร่างแบบเหลี่ยม ความกลมต่ำ การคัดขนาดไม่ดี แสดงเนื้อแบบ immature ทรายขาว พาน เชียงราย โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2701 GC7-7 SFBN-120-1 หินตะกอน หินทราย สีแดงม่วง ผุสีน้ำตาลแดง มีแคลครีตสีเทา เม็ดตะกอนขนาดปานกลาง การคัดขนาดของเม็ดตะกอนดี รูปร่างแบบกึ่งมน ความเป็นทรงกลมสูง grain support เนื้อซิลิกาเชื่อมประสาน ประกอบด้วยควอตซ์ 85% ไมกา 15% แสดงเนื้อแบบ supermature วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2702 GC7-7 SFBN-120-2 หินตะกอน หินปูน สีเทา ผุสีน้ำตาลเหลือง เนื้อหินแบบ mudstone วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2703 GC7-7 SFBN-120-3 หินตะกอน หินทราย สีเทา ผุสีน้ำตาลเหลือง เม็ดตะกอนขนาดปานกลาง การคัดขนาดของเม็ดตะกอนดี รูปร่างแบบกึ่งมน ความกลมสูง grain support เนื้อปูนเชื่อมประสาน ประกอบด้วยควอตซ์ 100% แสดงเนื้อแบบ supermature วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2704 GC7-7 SFBN-120-6 หินตะกอน หินปูน สีเทาดำ ผุสีขาว เนื้อหินแบบ wackestone วังทอง วังเหนือ ลำปาง โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
A2705 GC7-7 SFBN-1129-1.1 หินอัคนี หินลาพิลิทัฟฟ์ สีเทาเขียว ผุสีเทาอ่อน ประกอบด้วยเศษผลึกเฟลด์สปาร์ 50% เศษหินภูเขาไฟ 10% เมทริกซ์ขนาดเถ้าละเอียด 40% แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน
รายการที่ 1 to 100 of 5942