ตัวอย่างทางธรณีวิทยา มาตรฐานคลังตัวอย่าง ความเป็นมา เอกสารเผยแพร่ ติดต่อเรา
หน้าหลัก > ข้อมูลบริการ > ระบบติดตามคำขอใช้บริการ
ระบบติดตามคำขอใช้บริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบติดตามคำขอใช้บริการตัวอย่างทางธรณีวิทยา
เลขที่คำขอ ประเภทคำขอ
ชื่อผู้ขอใช้บริการ สถานะคำขอ
วันที่รับเรื่อง ถึงวันที่

รายการที่ 1 - 3 จาก 3
วันที่รับเรื่อง เลขที่คำขอ ชื่อผู้ขอใช้บริการ จำนวนรายการ สถานะการขอบริการ
2018-02-23 11:08:00 DMR2018-4 นายทดสอบ1 บริการ 3 อนุมัติ
2018-02-22 16:24:21 DMR2018-3 นายทดสอบ บริการ 3 อนุมัติ
2018-02-19 00:05:05 DMR2018-2 นายทดสอบ บริการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายการที่ 1 to 3 of 3